Artikel 1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van Felicia Professional Organizer gevestigd te Soest, Hazepad 133, 3766 JP, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84484500. 

 

Artikel 2. Definities en begrippen 

 1. Felicia Professional Organizer is een handelsnaam van Puur Felicia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84484500 en levert uitvoering en begeleiding op het gebied van opruimen, organizen en (her)inrichten in en van woningen. Verder in dit document te noemen: Felicia. 
 2. Klant: de persoon of personen aan wie Felicia haar diensten verleent. 

 

Artikel 3. Opdrachtverlening 

 1. Een opdracht komt tot stand wanneer er tussen klant en Felicia mondeling is overeengekomen dat Felicia de klant gaat helpen, tegen een afgesproken duur en financiële vergoeding. Dit bevestigt Felicia daarna per mail, met daarbij deze algemene voorwaarden toegevoegd als bijlage. 
 2. Van de klant wordt verwacht alle benodigde informatie en gegevens die Felicia nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren, aan te leveren. 

 

Artikel 4. Tarieven, kosten en prijzen 

 1. Op de website en/of in de e-mail die Felicia stuurt ter bevestiging van de mondelinge overeenkomst wordt duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Felicia voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. 
 2. BTW is niet van toepassing voor de prijzen die op de website en in Felicia’s e-mails worden genoemd. Per dienst wordt aangegeven welke zaken in het uurtarief of in de pakketprijs zitten en welke extra in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 5. Facturering en betalingsvoorwaarden 

 1. De kosten worden door Felicia middels een digitale factuur (met iDeal-link) aan de klant in rekening gebracht.
 2. Betaling door de klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De betaling van een pakket dient in ieder geval te zijn gedaan vóór de tweede afspraak plaatsvindt.
 3. Een eerste herinnering is kosteloos. Heeft de klant binnen 14 dagen na deze herinnering nog niet voldaan aan de betalingsverplichting, dan is hij in verzuim en is hij aan Felicia de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de factuur. 
 4. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na akkoord van Felicia.  

   

Artikel 6. Afspraak verzetten 

 1. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos door klant worden afgezegd of verzet. Binnen de 24 uur is Felicia gerechtigd om een bedrag gelijk aan 2 uur bij de klant in rekening te brengen. Felicia bepaalt aan de hand van de omstandigheden of de klant deze kosten moet betalen. 
 2. Indien Felicia zelf een afspraak afzegt of verzet is Felicia niet aansprakelijk voor schade die daardoor kan of is ontstaan en wordt er altijd gekeken binnen welke termijn er een nieuwe afspraak kan worden ingepland. 

 

Artikel 7. Contractduur en geldigheidstermijn 

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging die klant per mail ontvangt. Hierin wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het geschatte aantal afspraken/aantal benodigde uren gegeven. In het geval van afname van een pakket is het aantal uur dat afgenomen wordt vooraf bekend.
 2. Na het verstrijken van de opdrachtduur kan geen aanspraak meer gemaakt worden op nog niet gebruikte uren. 
 3. Pakketten hebben een geldigheid van 9 maanden en dienen binnen deze termijn gebruikt te worden. De afnemer is zelf verantwoordelijk om deze termijn in de gaten te houden. 

  

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer dusdanig kan plaatsvinden zoals eerder overeengekomen. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan vanwege andere redenen dan nalatigheid door Felicia, heeft Felicia alsnog recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats. 

  

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

Indien Felicia aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

 1. De aansprakelijkheid van Felicia is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 2. Deze beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Felicia. 
 3. Felicia is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

  

Artikel 10. Geheimhouding 

Met alle gegevens en informatie die de klant met Felicia deelt wordt met zorg omgegaan. Zie verder de Privacyverklaring. 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-1-2024.